ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Przekaż Swój 1%

Skarbówka uczestnikiem programu dla rodzin wielodzietnych

Jeżeli masz Kartę Dużej Rodziny i korzystasz z ulgi na dzieci, teraz szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. W ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, administracja podatkowa postanowiła skrócić czas oczekiwania na zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikający z rocznego zeznania podatkowego rodzica (rodzica zastępczego), korzystającego z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci, do 30 dni od dnia złożenia zeznania. Dla pozostałych podatników czas ten będzie wynosić, tak jak do tej pory, trzy miesiące.

Warunkiem skorzystania z szybszego zwrotu nadpłaconego podatku jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755 ze zm.) oraz złożenie zeznania PIT drogą elektroniczną.


Z myślą o podatnikach, którzy, chcąc skorzystać z przysługującego im uprawnienia, będą po raz pierwszy rozliczać się przez Internet i nie są pewni czy sobie z tym poradzą, w podlaskich urzędach skarbowych przygotowano specjalne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, na których przy wsparciu pracownika urzędu, będzie można przesłać swoje zeznanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

UWAGA! Podatnicy, którzy będą chcieli wysłać swój PIT przez Internet powinni wziąć ze sobą zeznanie podatkowe za 2013 rok.

Informacja ws. Karty Dużej Rodziny

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziny wielodzietne (trójka dzieci i więcej, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) do składania wniosków o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny składać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 235. Wniosek w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i karta ogólnopolska funkcjonują niezależnie od siebie.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Na jaki okres przyznawana jest Karta?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny (obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku) –

https://kdr.pwpw.pl/Download/kdr_formularz_zgloszeniowy.pdf

W jakim czasie Karty są dostarczane do gminy?Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Składając wniosek o przyznanie Karty ogólnopolskiej należy dostarczyć kserokopie oraz do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Poniżej znajduje się aktualny wykaz parterów programu Karta Dużej Rodziny:
https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_partnerow_kdr_13.01.2015_0.pdf

 

Opracowanie: Karolina Ilczuk

Więcej na https://rodzina.gov.pl/

 

 

 

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 2015

W piątek 23 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sala Konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

1. Budżet miasta Zambrów na 2015 rok,

2. Realizacja inwestycji i remontów w 2015 roku,

3. Realizacja projektów unijnych - „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu”, podsumowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów”,

4. Oddanie do użytku budynku komunalnego,

5. Realizacja programów „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i Karta Dużej Rodziny,


 

6. Uroczystości miejskie w 2015 roku,

7. Organizacja cyklicznych imprez organizowanych dla mieszkańców,

8. Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta.

Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych: Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org, Portalu Internetowego www.zambrowiacy.pl, Monitora Zambrowskiego, a także mediów regionalnych: Polskiego Radia Białystok, Tygodnika Regionalnego „Kontakty", Gazety Współczesnej, Telewizji Narew, Radia Nadzieja.

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2015 roku

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2015 w zakresie następującego zadania:

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU W ŚRODOWISKU LOKALNYM
*WSPIERANIE DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH W OBSZARZE ŻYCIA SPOŁECZNEGO, EDUKACJI GLOBALNEJ I NIEFORMALNEJ
*PROPAGOWANIE IDEI PARTNERSTWA NA LINII PLACÓWKA OŚWIATOWA – SAMORZĄD LOKALNY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
POPRZEZ ŚRODOWISKOWY WOLONTARIAT AKCYJNY, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych.
  2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy