ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja o rekrutacji

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” przedłuża rekrutacje na stanowisko
specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji

Wymagania konieczne do spełnienia przez kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
 3. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych
 4. Znajomość założeń Programu Leader
 5. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 6. Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 7. Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 8. Komunikatywność

Wymagania pożądane do spełnienia przez kandydatów

 1. Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju
 2. Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
 3. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
 4. Doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów z EFS


Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:

 1. cv
 2. list motywacyjny z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 7. inne oświadczenia kandydata


Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat nie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną.
Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w do 27.05.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22
Dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone bezpośrednio w biurze lub doręczone listownie.  O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty, które wpłyną drogą emailową lub po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Natomiast ofert nie wybranych biuro nie odsyła.

Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

Osoba do kontaktu w biurze LGD:
Katarzyna Śniecińska – dyrektor biura, tel. 86 275 25 92 wew. 38

AMP GOOL Akademia Młodego Piłkarza

AMP GOOL – ZAMBRÓW
START: 30 Maja 2016r.
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6

PONIEDZIAŁEK:
Godz. 17:30 – roczniki: 2011/ 10/ 09
Godz. 18:30 – roczniki: 2008/ 07/ 06

PIĄTEK:
Godz. 17:00 – roczniki: 2011/ 10/ 09
Godz. 18:00 – roczniki: 2008/ 07/ 06

AMP GOOL to jedna z pierwszych Akademii w Polsce szkolących dzieci od 4 roku życia.


Celem Akademii jest kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej u dziecka, tak aby stymulować jego prawidłowy rozwój, propagowanie sportowego stylu życia, zabawowa nauka gry w piłkę nożną, wywołanie uśmiechu, chęci i radości z uprawiania sportu, a także wpajanie zasady "Fair Play".

Nasza Akademia jest oficjalnym partnerem Legii Warszawa, dzięki temu najzdolniejsze dzieci mogą trafić do najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego w Polsce. Oprócz treningów, pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zapewniamy: wyjazdy na mecze ekstraklasy, zgrupowania letnie i zimowe, a także turnieje i gry kontrolne.
Drodzy Rodzice dajcie szansę swoim pociechom na spełnianie piłkarskich marzeń !
Zapraszamy chłopców i dziewczynki od 4 roku życia !

Zapisz się na www.ampgool.pl lub 666-111-774
PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZDECYDUJ!!

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Czekamy na różne obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.


Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Akcja „Małe Wielkie Historie” zakończy się specjalnym Dniem Darczyńcy w Święto Niepodległości – 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między innymi wystawa podarowanych pamiątek.

Zbiórka „Małe Wielkie Historie” zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14 maja, Międzynarodowe Centrum Kultury), Warszawie (14/15 maja, Galeria Kordegarda), Wrocławiu (14/15 maja, Muzeum Pana Tadeusza), Katowicach (14/15 maja, Muzeum Śląskie), Łodzi (14/15 maja, Muzeum Miasta Łodzi), Gdańsku (21/22 maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka Raczyńskich).

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki(at)muzhp.pl.

Szczegóły oraz regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępne są na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.
 

Badanie struktury gospodarstw rolnych 2016

Informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie to będzie realizowane na terenie całej Unii Europejskiej, a jego podstawowym celem jest dostarczenie informacji na potrzeby kształtowania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Badanie dostarczy także szeregu danych na potrzeby krajowe. Będzie ono źródłem przydatnych informacji o polskim rolnictwie i zmianach jakie w nim nastąpiły od 2013 r. tj. od poprzedniego badania SGR. Dzięki badaniu uzyskamy szeroki zakres danych charakteryzujących gospodarstwa według wybranych kryteriów. Dostarczy ono informacji o ilości gospodarstw i ich strukturze, o powierzchni i rodzaju użytkowanych gruntów i zasiewach, pogłowiu zwierząt gospodarskich. Przedmiotem badania będzie również działalność rolnicza i pozarolnicza, struktura dochodów gospodarstw, ilość osób pracujących w gospodarstwach stale, sezonowo i dorywczo oraz nakłady pracy ponoszone na wytworzenie produktów rolnych. Ankieterzy spytają także o wyposażenie gospodarstw w ciągniki, o ilość zużytych nawozów, źródła wody i powierzchnię nawadnianą oraz metody stosowane w produkcji roślinnej.

Na terenie województwa podlaskiego badaniem będzie objętych blisko 13,5 tys. gospodarstw rolnych, których użytkownicy będą mogli przekazać dane samodzielnie - wypełniając ankietę przez Internet albo za pośrednictwem ankietera statystycznego (telefonicznie lub w drodze wywiadu bezpośredniego).

W tym samym czasie w wylosowanych gospodarstwach będą realizowane także dwa inne badania, a mianowicie badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)


 

Zapraszamy na 1 rajd rowerowy ZAMBRÓW NA ROWERY 2016

Serdecznie zapraszamy na pierwszy rajd rowerowy Panorama Zambrowa Północ organizowany z cyklu ZAMBRÓW NA ROWERY 2016.

Niedziela 15 maja, wyjazd o godz. 10.00 z targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego. Powrót ok. 15.00.

Prosimy zabrać ze sobą: kask, kamizelkę odblaskową, nakrycie głosy, dętkę itp.

Trasa przejazdu: Zambrów – targowica miejska, Wola Zambrzycka, Grabówka, Wiśniewo, Podłatki Duże, Szeligi Leśnica, Wygoda, Bacze Mokre, Pstrągi Gniewoty, Tabędz, Zambrów – targowica miejska. Łącznie 41 km.

Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację regulaminu Imprezy – w załączeniu.

Rajd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego.


 

Harmonogram akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2016

Rajdy niedzielne o dystansie 30-40 km, wyjazdy o godz. 10.00 z targowicy miejskiej.Kierownik – Krzysztof Boruc

1. 15 maja – Panorama Zambrowa Północ

2. 5 czerwca – Kulesze Kościelne

3. 10 lipca – Panorama Zambrowa Południe

4. 7 sierpnia – Szumowo

5. 4 września – Czerwony Bór

Wyjazdy niedzielne o dystansie ok. 100 km, wyjazdy o godz. 8.00 z targowicy miejskiej.

Kierownik – Marek Modzelewski

1. 12 czerwca – Wizna

2. 17 lipca – Małkinia

3. 21 sierpnia – Góra Strękowa

Pozostałe imprezy i rajdy w ramach akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2016:

• 11 czerwca – IV Wyścigi kolarskie – godz. 10.00, start i meta ul. Lipowa. Zapisy w dniu zawodów na miejscu imprezy w godz. 9.00 – 9.45

• 19 czerwca – II Maraton kolarski 50 km / 80 km / 140 km / 200 km – Zapisy

• 2-8 lipca – Rajd rowerowy do Rygi – ok. 26 osób. Zapisy zamknięte.

• 13 sierpnia – Rowerowa pielgrzymka do Hodyszewa. Zapisy zostaną ogłoszone na naszej www w lipcu

Organizatorzy: Urząd Miasta Zambrów Stowarzyszenie Sporteam

Regulamin akcji "Zambrów na rowery 2016"