ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 379 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 grudnia 2014 roku  do 31 grudnia 2014 roku) wykaz nieruchomości stanowiących działkę nr 1942/1 oraz części działek nr nr 2959, 667/1, 667/4, 1785/116, 599, 692 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy.

Terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Udostępniamy informację dotyczącą terminów płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok, z którą można zapoznać się klikając na poniższy link:

Terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015

Prosimy o terminowe uiszczanie płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla przypomnienia podajemy: przy wpłatach miesięcznych opłata powinna wpłynąć na konta indywidualne do 20 dnia każdego miesiąca. Przy wpłatach kwartalnych za termin płatności uważa się 20 dzień miesiąca zaczynającego kwartał.

Dodatkowo, na stronie: sgok.zambrow.pl, w zakładce Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miasto Zambrów także zamieszczono powyższą informację, która pod tym adresem będzie dostępna przez cały rok.

Rozpoczynają się szkolenia w ramach projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

250 gospodarstw domowych z Miasta Zambrów otrzyma darmowe zestawy komputerowe oraz darmowy Internet na najbliższe 5 lat.

W związku z realizacją projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” informujemy, iż w wyznaczonym indywidualnym terminie (30 dni) 236 osób podpisało umowy przystąpienia do projektu. Pozostałe 14 komputerów będzie rozdysponowanych zgodnie z kolejnością listy rezerwowej.

Już 13 i 14 grudnia br. odbędą się pierwsze szkolenia dla beneficjentów projektu, które poprowadzi Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania. Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele w placówce Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej.


 

Każdy z beneficjentów przejdzie jednodniowe szkolenie obejmujące 10-godzin lekcyjnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Kolejne szkolenia odbędą się w styczniu i lutym 2015 roku.

Po odbytym szkoleniu, w czasie do 2 tygodni, zostaną zainstalowane i przekazane zestawy komputerowe z dostępem do sieci Internet.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Zambrowskie Żubry 2014

Serdecznie zapraszamy do składania nominacji do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów ZAMBROWSKIE ŻUBRY 2014. Jest to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym. Zgodnie z Uchwałą Nr 154/XXX/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 maja 2013 r. doroczne Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów ustanowiono w następujących kategoriach:

1) twórczości i upowszechniania kultury;

2) inwestycji roku;

3) inwestora roku;

4) upowszechniania kultury fizycznej;

5) działalności społecznej i charytatywnej;


 

6) najlepszy nauczyciel;

7) najlepszy uczeń;

8) najlepszy sportowiec;

9) najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne.

Wnioski należy kierować do odpowiedniej komisji (zgodnie z regulaminem). Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta – pok. 225 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dopiskiem: Zambrowskie Żubry. Termin przyjmowania zgłoszeń mija: 31 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) Informacje dotyczące sposobu składania nominacji oraz zawartości wniosku znajdują się w załączonym regulaminie.

Regulamin