ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

KOMUNIKAT z dnia 27.07.2015

Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 27 lipca 2015 roku do 17 sierpnia 2015 roku) następujące wykazy :  lokali mieszkalnych nr 16 przy ul. 71 Pułku Piechoty 6, nr 13 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54, nr 39 i nr 24 przy ul. Białostockiej 3, nr 21 przy ul. Pl. Sikorskiego 1, nr 14 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 46 i nr 20 przy ul. Sadowej 7 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!

Kleszczowe Zapalenie Mózgu to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która zdaniem WHO może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych u 35-58% pacjentów  lub nawet zgonu u 1-4% przypadków.
W Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowujemy znaczący wzrost przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W 2013 roku zarejestrowano 225 zachorowań, podczas gdy w latach 1990-1992 obserwowano jedynie od 4 do 8 przypadków rocznie.
Wzrost zachorowalności na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce to przede wszystkim efekt ocieplenia klimatu mający odzwierciedlenie w łagodniejszym przebiegu zim, a także w zanikaniu tzw. przejściowych pór roku, co jest następstwem większej przeżywalności kleszczy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje o ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej pt. Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!, której organizatorem jest Fundacja Aby żyć. Celem kampanii jest konieczność podniesienia świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i ochrony przed chorobami wywoływanymi przez kleszcze. W Polsce najcięższymi chorobami wywoływanymi przez kleszcze są borelioza i KZM. W odróżnieniu od boreliozy, w przypadku której nie ma skutecznej profilaktyki, przed KZM można się ochronić w 99% poddając się szczepieniom ochronnym.
Więcej informacji: szczepkleszcz.pl, facebook.com/szczepkleszcz.

Plakat

 

I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Podlasie Tour

Już dziś rozpoczyna się I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Podlaskie Tour.

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” jest organizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Podlasie Tour kat. 2.2 UCI, w którym udział weźmie 130 kolarzy grup zawodowych, z polski i zagranicy. Trasa tegorocznej edycji podzielona jest na 3 etapy, przebiegać będzie przez następujące miejscowości:

24.07.2015 r. Prolog Czyżew – 4 km (jazda indywidualna na czas),

25.07.2015 r. I etap Wysokie Mazowieckie – Wysokie Mazowieckie - 188 km,

26.07.2015 r. II etap Zambrów – Zambrów - 148 km.

Harmonogram II etapu  26 lipca (niedziela) – Zambrów – Zambrów:

8.00 – 9.00 śniadanie

10.30  zbiórka zawodników Zambrów, ul. Fabryczna

11.30 – prezentacja ekip


12.00  start honorowy 

12.10 – start ostry

16.30 – 17.00  przyjazd zawodników na metę

17.00 – 17.30 – ceremonia nagradzania zwycięzców

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów w przedmiocie wyznaczenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 203/XXXVIII/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 maja 2014 r. oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów w przedmiocie wyznaczenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w dniach od 11 sierpnia 2015 r. do 4 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 208, w dniach pracy Urzędu w godzinach 800-1500.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 214 o godzinie 1100.
Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zambrów z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2015 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że Rada Miasta Zambrów dnia 30.06.2015 r. uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zambrów ( Uchwała nr 41/IX/15).

Pełna treść dokumentu jest dostępna w zakładce: o mieście - strategie i programy.