ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zabudowy mieszkaniowej Północ II w części obejmującej teren oznaczony symbolem MN;
 • ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu;
 • zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zambrów;
 • zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zambrowie w 2014 r.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 Miasta Zambrów.
 3. Informacja z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2014 roku. 
 5. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2014 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2013 – 2017.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście w 2014 r. w oparciu o informację:
 • Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Składy Komisji Obwodowych

Poniżej publikujemy Zarządzenie NR 0050.52.2015 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Zambrowie.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.

Załącznik do zarządzenia

 

Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687  z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów – z dnia 05.03.2015r., uzupełniony dnia 31.03.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia:

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą na ulicach oznaczonych jako:
01KD, 03KD, 04KD, 05KD i 07KD  w Zambrowie”. 


Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:
2966, 2967, 2968, 2962, 1489/3, 1492/8, 3049, 1501/43, 1501/41, 800/2 (800/5, 800/6), 1432/4 (1432/5, 1432/6), 2802/37 położonych w Zambrowie
(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Informuję, iż w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz  składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123, w dniach pracy urzędu w godzinach 730 –1530.

Informacja dla mieszkańców.

Działając na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 13:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pok. 214 (ul. Fabryczna 3) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

Z up. BURMISTRZA
Anna Wiśniewska
SEKRETARZ

Zambrów, 17 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 1907/63 o powierzchni 1,6611 ha położonej w Zambrowie przy ul. Ofiar Katynia. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00015473/5.
 2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową oraz w części pod zabudowę przemysłową z towarzyszeniem istniejącej zieleni urządzonej.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późń. zm.) upłynął w dniu 25 sierpnia 2014 roku.

 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 382.053,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote 00/100).
 2. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 22 maja 2015 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 15 maja 2015 roku.
 4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia – działka nr 1907/63”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 19 maja 2015 roku do godz. 1500.
  Wzór oferty stanowi załącznik do dodatkowych warunków przetargu.
 5. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 6. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
 4. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 5. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.    

Załączniki:

Dodatkowe warunki przetargu.

Wzór oferty.