ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

DOKUMENTACJA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

DOKUMENTACJA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI
ROZPOZNANIE CENOWE
do zamówienia o wartości równej i powyżej kwoty 60.000 zł1. W celu realizacji zamówienia na: dostawy, usługi, roboty budowlane*) zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez kierownika zamawiającego w dniu: 11.07.2014roku przeprowadzono rozpoznanie cenowe dotyczące:
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz
2.   Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 11.07.2014 r. wynosi 71 187,74 zł  euro 16849,57


3. Przedstawiono poniższe oferty.

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena Oferty brutto zł
1. IGO spółka z o.o. Sp.k ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice 28 900
2. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź 23 000
3. Pomorska Grupa Konsultingowa Sp. Akcyjna ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz 38 007
4. Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. ul. Pietrasze 1, 15-131 Białystok 54 858
5. SGS EKO-PROJEKT sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43- 200 Pszczyna 55 906,40
6. Adam Czekański- BIO- SAN ul. Konarskiego 74, 38-500 Sanok 29 700
7. Energoekspert sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40- 145 Katowice 95 940
8. Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o. ul. Gen. Zięta 2, 43-180 Orzesze Biuro: ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów 32 450
9. GS ENERGIA, Grzegorz Sokołowski Trzcinica 536, 38-207 Przysieki 81 180
10 Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice 43 050
11. AT GROUP SA ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn 35 395,71
12. EKOTON sp. z o.o. ul. Ciepła 12/4, 15-472 Białystok Biuro: ul. Włókiennicza 7a/14U 163 590
13. Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok 51 660
14. GREEN WOOD sp. z o.o. ul. Fabryczna 2/59, 00-446 Warszawa 45 018
15 RADIATOR-GRUPA SBS Kita Skucharska Sp. J ul. Wysockiego 20A, 58-304 Wałbrzych 49 500

4. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr  1
5. Uzasadnienie wyboru:
 Spełnia określone w zapytaniu ofertowym kryteria, najniższa cenowo.
 

Sporządził: Halina Brulińska

Zatwierdził wybór:
 Burmistrz Miasta Zambrów
 Kazimierz  Dąbrowski

Konferencja „Otwórz się na wolontariat”

W środę 27 sierpnia w Zambrowskim Parku Przemysłowym odbyła się Konferencja pn. „Otwórz się na wolontariat” zorganizowana przez Fundację „SPE SALVI” z Białegostoku. Podczas konferencji odbyła się projekcja filmu poświęconego osobie i działalności charytatywnej Pani Teresy Szumowskiej – Prezes Stowarzyszenia „Szansa” oraz Prezes Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Zambrowie.

Film wzbudził wiele pozytywnych emocji, a sama Pani Teresa ogromnie wzruszona po projekcji podziękowała wszystkim osobom,


wolontariuszom i instytucjom, bez których nie mogłaby pomagać. Podczas konferencji głos zabrali Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski i Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski, którzy podziękowali Pani Teresie Szumowskiej za jej wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta i powiatu.

W kolejnej części odbyła się część poświęcona na prezentację dobrych praktyk, omówienie przepisów prawnych i dyskusja. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu o działalności Pani Teresy Szumowskiej pt. "Teresa - to jest dla mnie wszystko" - tutaj 

 

Karolina Ilczuk

Pożegnanie Lata 2014 - Reggae Festiwal

W niedzielne popołudnie na scenie ustawionej przy Targowicy Miejskiej odbył się Reggae Festiwal w ramach Pożegnania Lata 2014. Na scenie jako pierwszy pojawił się zespół Naaman, który zaprezentował zambrowskiej publiczności utwory takie jak: „His love”, „Droga w Słońcu”, „Każdy dzień” i inne. Zgodnie z planem po koncercie zostały wręczone nagrody w ramach konkursu strzeleckiego jaki miał miejsce na I Zlocie Pojazdów Militarnych w Czerwonym Borze w którym udział wzięło 17 uczestników. 5 strzałów z broni krótkiej Glock wyłoniło zwycięzców: Piotra Mularczyka, Piotra


Szulborskiego oraz Andrzeja Antosza. Nagrody wspólnie wręczyli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marta Konopka oraz Jarosław Strenkowski kierownik Regionalnej Izby Historycznej działającej przy MOK. Odczytano również zwycięzców w ramach Turnieju ASG o puchar Komendanta OHP. Byli to: Górecki Krzysztof, Dębnicki Stanisław oraz Dębnicki Janusz.

Następnie około godziny 17.30 na scenie zaprezentował się zespół Bakshish, który na polskim rynku muzycznym istnieje ponad 30 lat. Kolejnym zespołem prezentującym się przed zambrowską publicznością była grupa Cała Góra Barwinków – zespół, który swoją popularność zyskał dzięki 4 edycji programu X Factor w którym doszedł do finałowych odcinków zajmując 6 miejsce. Gwiazdą wieczoru był Habakuk, który wykonał „Reggae tonight”, „Kryzys” i wiele innych utworów.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych pod sceną bawili się zambrowscy fani muzyki Reggae, których w raz z upływem czasu sukcesywnie przybywało. Na finałowym koncercie zespołu Habakuk, pod sceną bawiła się spora grupa sympatyków tego typu muzyki. Pomiędzy koncertami odbywały się konkursy z nagrodami, ufundowanymi przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie oraz sponsorzy Pożegnania Lata. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Krzysztof Muczyński

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 1907/63 o powierzchni 1,6611 ha położonej w Zambrowie przy ul. Ofiar Katynia. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00015473/5.
 2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową oraz w części pod zabudowę przemysłową z towarzyszeniem istniejącej zieleni urządzonej.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późń. zm.) upłynął w dniu 25 sierpnia 2014 roku.

 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 382.053,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote 00/100).
 2. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 9 października 2014 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 1 października 2014 roku.
 4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia – działka nr 1907/63”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 6 października 2014 roku do godz. 1500.
  Wzór oferty stanowi załącznik do dodatkowych warunków przetargu.
 5. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 6. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
 4. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późń. zm.).
 5. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.    

Dodatkowe warunki przetargu
Wzór oferty

Przerwy w dostawie prądu

Szanowni Państwo, w związku z otrzymaną informacją od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie Zambrowa. Harmonogram planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej:

25.08.2014 r. ul. Białostocka nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 15A, Sklepy "Zorza" i "Finezja", Kwiaciarnia - w godz. od 7:00 do 17:00

26.08.2014 r. ul. Obwodowa od nr 1 do 21, ul. Podleśna od nr 23 do 44, Sklep Spożywczy, ul. Konopnickiej od nr 7 do 29A, Szkoła Podstawowa nr 4, Internat, Liceum Ogólnokształcące, Hala Sportowa, ul. Żytnia nr 33, 34 - w godz. od 7:00 do 15:00

27.08.2014 r. ul. Mazowiecka nr 28, 30, 32, 32a, 59, Sklep Meblowy, ul. Magazynowa: Hurtownia "Maja", Baza PKS, GDDKiA, Wola Zambrowska - bud od nr 2 do 11, nr 26, 27, 28, Hurtownia Mrożonek, Zakład Kamieniarski, Transport Chludziński, Okna Drzwi Choiński, Hurtownia Chemiczna, Pasze, Stolarnia; Gm. Zambrów - w godz. od 7:00 do 15:00