ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Szlachetna Paczka szuka darczyńców

Ogólnopolski, charytatywny projekt SZLACHETNA  PACZKA zainicjowany przez ks. Jacka Wiosnę Stryczka i Stowarzyszenie WIOSNA rozpoczyna kolejny etap. Jest sztab wolontariuszy, są rodziny, brakuje darczyńców. To ich szukamy.

Darczyńcą może zostać każdy, kto chciałby pomagać. Projekt działa od piętnastu lat i co roku wspiera osoby, które życie nagle i bardzo doświadczyło, np. poprzez wypadek, chorobę, śmierć kogoś z rodziny, utratę pracy. Rolą darczyńcy w projekcie jest przygotowanie jednej z takich potrzebujących rodzin paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami. Bardzo często są to tak podstawowe produkty jak żywność, środki czystości czy odzież.


Paczkę można przygotować w kilka osób – wspólnie z rodziną, przyjaciółmi czy kolegami z pracy. Dzięki temu koszt podarunku równomiernie się rozkłada i łatwiej jest też wygospodarować czas na skompletowanie rzeczy. Darczyńcy w tym czasie przygotowań mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy.

Finał projektu odbędzie się w tym roku 12 i 13 grudnia, wówczas paczki zostaną przekazane rodzinom. Mamy nadzieję, że każda rodzina otrzyma wsparcie. Zwłaszcza w tym szczególnym okresie przed Bożym Narodzeniem, w którym każdy powinien czuć się wyjątkowo. Darczyńcą można zostać po zalogowaniu się na stronie projektu www.szlachetnapaczka.pl

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 23 listopada 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku) następujące wykazy:

 • lokali mieszkalnych nr 3 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 41, nr 5 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54, nr 2 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 44, nr 17 przy ul. Konopnickiej 3, nr 4 przy ul. Pl. Sikorskiego 1, nr 10 przy ul. Podedwornego 10 i nr 15 przy ul. Sadowej 7  w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa, Podedwornego, ograniczonej od strony północnej granicą miasta Zambrów oraz trasą obwodnicy miasta Zambrów:
 • stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium;
 • rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (wg załącznika Nr 2 do uchwały);
 • rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (załącznik Nr 3 do uchwały);
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa, Podedwornego, ograniczonej od strony północnej granicą miasta Zambrów oraz trasą obwodnicy miasta Zambrów.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie na lata 2016 – 2020;
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Miasta Zambrów;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.;
 • uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.;
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE NA DZIERŻAWĘ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH

BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ZAMBRÓW

I Opis przedmiotu dzierżawy:

 1. Urząd Miasta przekaże w dzierżawę13 szt. słupów ogłoszeniowych w celu wykonywania usługi umieszczania płatnych ogłoszeń na tych słupach.
 2. Wykaz słupów:
 • Al. Woj. Pol. (przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
 • skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej (przy Biedronce),
 • Plac Sikorskiego od strony ul. Łomżyńskiej,
 • skrzyżowanie ulic Białostockiej i Konopnickiej,
 • parking przy ZKS OLIMPIA (ulica Wyszyńskiego 8),
 • ulica Papieża Jana Pawła II (przy Szpitalu Powiatowym),
 • przy Kościele pw. Świętego Józefa Rzemieślnika,
 • Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,
 • Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,
 • Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,
 • Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,
 • Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,
 • Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr3.

 1. W trakcie trwania umowy wydzierżawiającemu przysługuje prawo zmiany ilości słupów lub ich lokalizacji.
 2. Przyjmuje się 7m2 powierzchni na każdym słupie.
 3. Przedmiot dzierżawy przekazany zostanie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego w dniu zwarcia umowy. W protokole określi się stantechniczny każdego słupa z dołączeniem fotografii.
 4. Po upływie okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w niepogorszonym stanie.
 5. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiot dzierżawy w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.


II Obowiązki dzierżawcy słupów:

 1. Organizowanie i rozliczanie umieszczania płatnych ogłoszeń, plakatów itp.
 2. Zapewnienie okresu umieszczania ogłoszeń wg. umów z klientami.
 3. Odpowiedzialność prawna i finansowa dzierżawcy za wszystkie sprawy związane z umieszczaniem ogłoszeń na słupach.
 4. Zapewnienie porządku i czystości na słupach i w bezpośrednim otoczeniu słupów.
 5. Utrzymanie słupów w należytym stanie technicznym i estetycznym– drobne naprawy, malowanie.
 6. Usuwanie starych ogłoszeń w miarę potrzeb, a w szczególności po akcjach wyborczych i ewentualnych interwencjach Urzędu Miasta.
 7. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym wywóz i utylizacja odpadów stałych (starych ogłoszeń, plakatów)
 8. Dzierżawca poda na wszystkich słupach kontakt do administratora słupów i umieści na słupach informację: OGŁOSZENIA PŁATNE.
 9. Dzierżawca opracuje i uzgodni z wydzierżawiającym Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych i cennik ogłoszeń, (w tym opłaty za umieszczanie ogłoszeń bez zgody administratora), uzgodni z wydzierżawiającym.
 10. Urząd Miasta Zambrów zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych i plakatów na części słupów. Obszar potrzebny do umieszczenia w/w typu ogłoszeń: wysokość ok. 60 cm na całym obwodzie słupa, 5 razy w roku na okres 14 dni na wszystkich słupach, informacje długoterminowe na okres 2 miesięcy.
 11. Ogłoszenia wyborcze prezydenckie, samorządowe, parlamentarne, do parlamentu europejskiego muszą być umieszczane nieodpłatnie. Do tego typu ogłoszeń konieczne będzie udostępnienie 50% powierzchni 6szt. słupów na okres kampanii wyborczej.Wykaz słupów przeznaczonych do wywieszania bezpłatnych ogłoszeń wyborczych:

 • Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,
 • Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,
 • Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,
 • Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,
 • Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,
 • Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr3.

 

 1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości wg. oferty i umowy, w terminach wg. umowy oraz używać słupy zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem obowiązków i standardów wymienianych w pkt. 1-11


III Terminy umowy i wypowiedzenia:

 1. Okres dzierżawy: 3 lata od daty podpisania umowy (od 1.01.2016r. do 31.12.2018r.)
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Jeżeli Dzierżawca narusza w sposób rażący lub uporczywy zasady dzierżawy lub obowiązki ustalone w niniejszym ogłoszeniu Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.


IV Opłaty:

 1. Potencjalny dzierżawca powinien podać w ofercie kwotę brutto (z VAT) jaką oferuje rocznie za dzierżawę słupów ogłoszeniowych i kalkulację tej opłaty wg. następującego wzoru:
  .... zł/m2 x 7m2 x 13 szt. = …….. zł/rok za 13 słupów
 2. Cena wywoławcza brutto 30.00 zł/rok za 1m2 powierzchni reklamowej.
 3. Opłata za dzierżawę 1m2 powierzchni reklamowej słupów będzie waloryzowana corocznie w oparciu o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Waloryzowaną kwotę opłaty zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 4. Opłaty roczne będą naliczane w dwóch ratach, pierwsza w terminie do 30 czerwca, druga do 31 grudnia każdego roku, proporcjonalnie do ilości miesięcy dzierżawy w roku rozrachunkowym, w zaokrągleniu do ilości rozpoczętych miesięcy. Termin zapłaty 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 5. Podstawą do opłaty za dzierżawę słupów będą faktury VAT wystawione przez Wydzierżawiającego. Opłata zawiera VAT 23%.


V Oferty:

 1. Oferty na dzierżawę słupów i usługę wywieszania płatnych ogłoszeń należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów p. 225, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów w terminie do 04.12.2014 r.
 2. Upoważniony do kontaktu z oferentami: Michał Skarzyński pok. 340, tel: (086) 271-22-10 w.33
 3. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do zawarcia umowy zawierającej ustalenia wg. niniejszego ogłoszenia.

 

Zbiórka baterii w Urzędzie Miasta

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Zambrów został ustawiony pojemnik na zużyte baterie. Zbiórkę organizuje Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie w ramach projektu "BATERIA POMYSŁÓW". Pojemnik będzie wystawiony do 20 XII 2015r.; II piętro, na korytarzu przy windzie. Zachęcamy przy okazji wizyty w Urzędzie Miasta do zabrania ze sobą i wrzucenia do pojemnika niepotrzebnych zużytych baterii. Pamiętajmy, że baterie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Nie można ich wrzucać do zwykłego kosza na śmieci.